icon فرم نیازسنجی مشتری

about
مشخصات شخصی
پرسشنامه
ردیف شرح جزو نیازهای شماست؟ در حال حاضر انجام می‌دهید؟ ابزار مورد استفاده محدودیت‌ها و مشکلات موجود
1 2 تعریف هزینه‌های پرسنلی/اداری/مالی در CBS



2 3 تعریف هزینه‌های حمل، ترخیص و مانند آن در CBS



3 4 تعریف سرفصل‌های مدیریت ریسک در CBS



4 5 تفکیک هزینه‌های پیمانی و امانی



5 6 تفکیک هزینه‌های پرسنلی دفتر مرکزی و پرسنلی دفتر سایت



6 7 تهیه ساختار شکست برای درآمدهای پروژه



7 8 مدیریت ادعا (Claim)



8 9 مدیریت الحاقیه‌های قرادادی



9 10 استفاده از ساختارهای متفاوت برای محاسبه بودجه و برای گزارش‌گیری



10 11 محاسبه بودجه تعهدی پروژه



11 12 محاسبه سود/زیان تاکنون و نهایی پروژه



12 13 محاسبه بودجه نقدی پروژه



13 14 محاسبه مازاد/کسری نقدینگی پروژه در هر مقطع زمانی



14 15 لحاظ کردن مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در نقدینگی‌



15 16 تهیه نسخه‌های برنامه‌ای/آخرین وضعیت/واقعی و تحلیل انحراف‌های موجود



16 17 استفاده‌ی سیستمی از تجربیات مربوط به برآوردها و قراردادهای مربوط به پروژه‌های پیشین برای برآوردهای مربوط به پروژه‌های در دست اجرا



17 18 مدیریت صورت‌وضعیت‌های کارفرمایی/پیمانکاری



18 19 محاسبه تعهدات/مطالبات



19 20 تفکیک پیش‌پرداخت‌/پیش‌دریافت‌ها از پرداخت/دریافت‌های بابت صورت‌وضعیت



20 21 تعریف سناریوها/فرضیات متفاوت و ارائه پیش‌بینی‌های مختلف بر اساس هر سناریو



21 22 توزیع مبالغ مربوط به پیش‌بینی‌ها در افق زمانی پروژه



22 23 بروزرسانی پیش‌بینی‌ها پس از هر بار اعمال تراکنش‌های واقعی



23 24 استخراج پرداختی‌ به پیمانکاران پروژه به تفکیک صورت‌وضعیت و جنس پرداختی‌ (پیش‌پرداخت یا صورت‌وضعیت) از سیستم مالی/حسابداری



24 25 تحلیل وضعیت گذشته و آینده پروژه



25 26 مشاهده گزارش‌ها به ارز دلخواه



26 27 مشاهده آخرین وضعیت پیمانکاران و تامین‌کنندگان پروژه



27 28 ترسیم جریان نقدینگی (Cash Flow) برای کل پروژه/ فاز/ فعالیت‌



28 29 مدیریت ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی پروژه



29 30 مدیریت سبد پروژه‌ها