icon فرم نیازسنجی مشتری

about
مشخصات شخصی
پرسشنامه
ردیف شرح جزو نیازهای شماست؟ در حال حاضر انجام می‌دهید؟ ابزار مورد استفاده محدودیت‌ها و مشکلات موجود
1 2 تعریف هزینه‌های پرسنلی/اداری/مالی در CBS2 3 تعریف هزینه‌های حمل، ترخیص و مانند آن در CBS3 4 تعریف سرفصل‌های مدیریت ریسک در CBS4 5 تفکیک هزینه‌های پیمانی و امانی5 6 تفکیک هزینه‌های پرسنلی دفتر مرکزی و پرسنلی دفتر سایت6 7 تهیه ساختار شکست برای درآمدهای پروژه7 8 مدیریت ادعا (Claim)8 9 مدیریت الحاقیه‌های قرادادی9 10 استفاده از ساختارهای متفاوت برای محاسبه بودجه و برای گزارش‌گیری10 11 محاسبه بودجه تعهدی پروژه11 12 محاسبه سود/زیان تاکنون و نهایی پروژه12 13 محاسبه بودجه نقدی پروژه13 14 محاسبه مازاد/کسری نقدینگی پروژه در هر مقطع زمانی14 15 لحاظ کردن مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در نقدینگی‌15 16 تهیه نسخه‌های برنامه‌ای/آخرین وضعیت/واقعی و تحلیل انحراف‌های موجود16 17 استفاده‌ی سیستمی از تجربیات مربوط به برآوردها و قراردادهای مربوط به پروژه‌های پیشین برای برآوردهای مربوط به پروژه‌های در دست اجرا17 18 مدیریت صورت‌وضعیت‌های کارفرمایی/پیمانکاری18 19 محاسبه تعهدات/مطالبات19 20 تفکیک پیش‌پرداخت‌/پیش‌دریافت‌ها از پرداخت/دریافت‌های بابت صورت‌وضعیت20 21 تعریف سناریوها/فرضیات متفاوت و ارائه پیش‌بینی‌های مختلف بر اساس هر سناریو21 22 توزیع مبالغ مربوط به پیش‌بینی‌ها در افق زمانی پروژه22 23 بروزرسانی پیش‌بینی‌ها پس از هر بار اعمال تراکنش‌های واقعی23 24 استخراج پرداختی‌ به پیمانکاران پروژه به تفکیک صورت‌وضعیت و جنس پرداختی‌ (پیش‌پرداخت یا صورت‌وضعیت) از سیستم مالی/حسابداری24 25 تحلیل وضعیت گذشته و آینده پروژه25 26 مشاهده گزارش‌ها به ارز دلخواه26 27 مشاهده آخرین وضعیت پیمانکاران و تامین‌کنندگان پروژه27 28 ترسیم جریان نقدینگی (Cash Flow) برای کل پروژه/ فاز/ فعالیت‌28 29 مدیریت ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی پروژه29 30 مدیریت سبد پروژه‌ها