فرآیند بودجه‌بندی

در اختیار داشتن بودجه‌ی هزینه‌ای و درآمدی پروژه به تنهایی کافی نیست. مهم است که بدانیم که در طول زمان اجرای پروژه، بودجه‌ی هرکدام از آیتم‌ها چگونه محقق خواهد شد.

image


بنابراین باید بتوانیم مبالغ را در افق زمانی پروژه توزیع کنیم. در اختیار داشتن زمانبندی و آگاهی از شرایط پرداخت و دریافت هرکدام از آیتم‌ها از الزامات این کار به حساب می‌آید. ابهام در هرکدام از آنها باعث می‌شود تا مدیریت هزینه‌ی یک پروژه نتواند فرآیندهای خود را تمام و کمال جلو ببرد. به این دلیل است که بسیاری از شرکت‌ها در دستیابی به جریان نقدینگیِ پروژه‌ی خود ناموفق و یا با موانع بسیاری در این راه روبه‌رو هستند.

راهکارِ BMS: در BMS برای اینگونه شرایط، تدابیری اندیشیده شده است. بدین ترتیب نهایی نبودنِ زمانبندی پروژه یا وجود هرگونه ابهام در شرایط پرداخت و دریافت مانعِ انجام فرآیند بودجه‌بندی نمی‌شود و شما می‌توانید با توجه به مدل‌های رفتاری موجود در سیستم، مبالغ را در زمان توزیع کنید. به عبارت دیگر در شرایطی که با کمبود اطلاعات روبه‌رو باشید، می‌توانید از پیشنهادهای BMS استفاده نموده و بودجه‌بندی پروژه را انجام دهید.

اگر درآمدِ یک آیتم به میزان و زمانِ هزینه‌کردِ آن وابسته باشد . . . :
در این حالت دو متغیرِ حجم کار و زمان انجام کار بر میزان هزینه و زمان آن موثر هستند و در مرحله‌ی بعد، مبلغ و زمان هزینه، میزان و زمان درآمد را به دست خواهند داد. و در اینجا باز به یکی دیگر از دلایل و لزومِ برخورداری از یک ابزار موثر بر می‌خوریم. ابزاری برای ایجاد ارتباط بین هزینه و درآمد یک آیتم.

راهکارِ BMS: در BMS کافیست تا تنها به یک گره، دو ویژگیِ مرکز هزینه و مرکزِ درآمد بودن را نسبت داده و بعد به سیستم اجازه دهید تا درآمد گره – مبلغ و زمان – را بر اساس هزینه‌ی آن گره – مبلغ و زمان – محاسبه نماید.

تاثیر تراکنش‌های واقعی بر بودجه‌بندی :
همانگونه که باید پیش‌بینی از روند زمانی هزینه و درآمد در طول پروژه داشته باشیم، لازم است تا همواره و در هر مقطع زمانی از روند هزینه‌ها و درآمدهای واقعی آگاه باشیم. بدیهی است که هرگونه تراکنش واقعی مالی، تغییر در پیش‌بینی‌ها را ضروری می‌نماید.

راهکارِ BMS: در BMS شما پیش‌بینی می‌کنید، تراکنش‌های واقعی را در سیستم اعمال می‌کنید، سپس مبلغ و زمان پیش‌بینی‌های قبلی با توجه به اطلاعات واقعی، توسط سیستم به روز خواهد شد.